สิ่งที่เราเสนอให้กับผู้สนับสนุนของเรา

ที่หลงรักระบบนิเวศน์ ..

แหนแดง พืชน้ำมหัศจรรย์ .

แหนแดง เป นพ ชตระก ลเฟ ร นชน ดลอยน ำ เจร ญเต บโตลอยอย บนผ วน ำในท ท ม น ำข งในเขตร อนและเขตอบอ น แหนแดงท พบอย ท วโลกม อย ด วยก น 7 ชน ด ในประเทศไทยม อย เพ ...

รับราคา

Green Taskforce โมเดลต้นแบบ "อนันดา" กรีน เออร์เบิน .

Green Taskforce โมเดลต นแบบ "อน นดา" กร น เออร เบ น ล ฟว ง ปอดของเม องเร มต นในคอนโดม เน ยม คร งแรกของเม องไทยก บศ นย research ท เร ยกว า "Green Taskforce" และอาจกล าวได ว าเป นคร ง ...

รับราคา

ผลักดัน กัญชง ขึ้นแท่น พืชเศรษฐกิจใหม่ 'อนุทิน' .

ผล กด น ก ญชง ข นแท น พ ชเศรษฐก จใหม "อน ท น" หน นนว ตกรรม งานว จ ยแปรร ป เป นผล ตภ ณฑ ส ขภาพ สร างรายได ให ก บคนไทย เป ดตลาดส งออก แซ บไม ไหวแล วแม ! ต ก บ กบรา ...

รับราคา

" การลำเลียงน้ำของพืช " จากรากไปสู่ปลายยอด .

โคว ด-19: ไม ได เก ดจากฝ ม อมน ษย เช อโคว ด-19 : โคโรนาไวร ส ท เก ดจากกระบวนการค ดเล อกโดยธรรมชาต ผลการว เคราะห ลำด บสารพ นธ กรรมของเช อโคว ด-19 (SARS-CoV-2) และไวร ส ...

รับราคา

10 เมนูดอกไม้กินได้ ประโยชน์เพียบ! - Wongnai

ถ้าเรากินใบของพืชได้ ทำไมจะไม่ลองเด็ดดอกไม้มาปรุงอาหารกินดูบ้างล่ะ ไปเข้าสวนเด็ดดอกไม้กินได้มาทำเป็นอาหารจากดอกไม้กัน แล้วจะรู้ว่าสวย ...

รับราคา

ประโยชน์ของป่าชายเลนและเหตุผลที่ต้องอนุรักษ์ – .

หลายคนคงเคยได ย นก บการปล กป าชายเลนบ อยคร ง เน องจากม โครงการปล กป าชายเลนหร อก จกรรมปล กป าชายเลนให เห นอย บ อยคร ง ด งน นหลายคนคงสงส ยว าการปล กป า ...

รับราคา

ฝันสลายชาวไร่อ้อย .

แม้อ้อยจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีกฎหมายพิเศษให้การคุ้มครองดูแลเกษตรกรในเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ 70 : 30 นอกจากเกษตรกรจะมีรายได้ขั้นต้นจากการ ...

รับราคา

ทำกระชังเลี้ยงปลาแบบง่าย (หรือเปล่า) - สระ#ธนศานต์ - .

ได ทดสอบกระช ง ใช พ ว ซ ขนาด 2 น ว ใช เป นท นลอย สามารถลอยได ด (ขออภ ยย งไม ได ถ ายร ปเก บไว ) งบประมาณท ใช น าจะใกล เค ยงก น แต ข นการทำจะง ายกว า ใช เวลาประกอ ...

รับราคา

พืชคายน้ำได้อย่างไร - ระบบคลังความรู้ SciMath

น ำส วนใหญ จะระเหยออกทางปากใบ (stomata) เร ยกว า สโตมาทอลทรานสพ เรช น (stomatal transpiration) นอกจากน น ำอาจส ญเส ยทางผ วใบและส วนของลำต นอ อนๆ เร ยกว า ค วท ค วลาร ทรานสพ ...

รับราคา

8 ข้อดีของการว่ายน้ำ .

ผลการศ กษาของ Speedo ได ทำการสำรวจความค ดเห นของน กว ายน ำ จำนวน 74,000 คน พบว าร อยละ 74 ม ความค ดเห นว าการว ายน ำช วยผ อนคลายจากความเคร ยดและความกดด น ร อยละ ...

รับราคา

มะพร้าว พืชสารพัดประโยชน์ สมุนไพร .

ผลมะพร าว ล กณะกลม ผลสดม ส เข ยว ผลแก เป นส นน ำตาล ซ งผลมะพร าวม 3 ช น ประกอบด วย เปล อกช นนอก ( exocarp ) เปล อกช นกลาง ( mesocarp ) และ เปล อกช นใน ( endocarp )

รับราคา

มะพร้าว พืชสารพัดประโยชน์ สมุนไพร .

ผลมะพร าว ล กณะกลม ผลสดม ส เข ยว ผลแก เป นส นน ำตาล ซ งผลมะพร าวม 3 ช น ประกอบด วย เปล อกช นนอก ( exocarp ) เปล อกช นกลาง ( mesocarp ) และ เปล อกช นใน ( endocarp )

รับราคา

ความหนาแน่นของน้ำ ช่วยเอื้อประโยชน์ต่อการดำรง ...

ความหนาแน นของน ำ : ความหนาแน นของน ำแข งม ค าน อยกว าน ำในสถานะของเหลว จ งส งผลให ภ เขาน ำแข งก อนมห มาสามารถลอยต วอย บนผ วน ำทะเลได ...

รับราคา

10 เมนูดอกไม้กินได้ ประโยชน์เพียบ! - Wongnai

ถ้าเรากินใบของพืชได้ ทำไมจะไม่ลองเด็ดดอกไม้มาปรุงอาหารกินดูบ้างล่ะ ไปเข้าสวนเด็ดดอกไม้กินได้มาทำเป็นอาหารจากดอกไม้กัน แล้วจะรู้ว่าสวย ...

รับราคา

จอก สรรพคุณและประโยชน์ของต้นจอก 20 ข้อ

ผลจอก ผลม ล กษณะเป นแผ นบาง ๆ หร อเป นผลเป นชน ดแบคเดท (Bacdate) ม กาบหร อใบประด บส เข ยวอ อนต ดอย ภายในผลจะม เมล ดอย ประมาณ 2-3 เมล ด บ างว าม จำนวนมาก เมล ดเป ...

รับราคา

น้ำขี้เถ้าถ่าน สารพัดประโยชน์ .

ผสมน ำข เถ าถ าน 250 ซ ซ ต อ น ำสะอาด 10 ล ตร นำไปใช ฉ ดพ นได ท กส วนของพ ชไม ว าจะเป น ใบ ดอก ผล โดยให ฉ ด 5-7 ว น/คร ง เท าน นค ะ

รับราคา

น้ำขี้เถ้าถ่าน สารพัดประโยชน์ .

ผสมน ำข เถ าถ าน 250 ซ ซ ต อ น ำสะอาด 10 ล ตร นำไปใช ฉ ดพ นได ท กส วนของพ ชไม ว าจะเป น ใบ ดอก ผล โดยให ฉ ด 5-7 ว น/คร ง เท าน นค ะ

รับราคา

- พืชที่อยู่รอบตัวเรา - วิทยาศาสตร์ระดับชั้น ป.1

ผล ค อ ส วนท เจร ญเต บโตมาจากดอก ผลของพ ชเราเร ยก ว า ผลไม ซ งผลไม แต ละชน ดน นแตกต างก น ผลไม ท ส กม ส แดง เช น แอปเป ล ตาล ง และ ท ม ส ...

รับราคา

8 สรรพคุณ...ประโยชน์ของ ผักตบชวา พืชผักสมุนไพร .

"ผ กตบชวา" ว ชพ ชในสายตาคนท วไป แต อ กม มถ อเป นผ กสม นไพร ม สรรพค ณช วยข บพ ษ ประโยชน ใช บรรเทาอาการปวดข อ-เข า อ กใช เป นอาหาร แปรร ปผล ตภ ณฑ ได หลากหลาย ...

รับราคา

ประโยชน์ของพันธุ์ไม้น้ำ - NiteZii

ประโยชน ของพรรณไม น ำ 1. ใช เป นอาหารของมน ษย เช น ข าว กระจ บ บ วหลวง บ วสาย โสน ผ กบ ง 2. ใช ประด ษฐ เป นเคร องจ กสานและของใช ในช ว ตประจำว น เช น กก ผ กตบชวา ...

รับราคา

แหนแดง พืชน้ำมหัศจรรย์ .

แหนแดง เป นพ ชตระก ลเฟ ร นชน ดลอยน ำ เจร ญเต บโตลอยอย บนผ วน ำในท ท ม น ำข งในเขตร อนและเขตอบอ น แหนแดงท พบอย ท วโลกม อย ด วยก น 7 ชน ด ในประเทศไทยม อย เพ ...

รับราคา

ดาวอินคา ประโยชน์ดีๆ สรรพคุณเด่นๆ .

ผลเร ยกเป นฝ ก ม ล กษณะเป นแคปซ ลท แบ งออกเป นพ ๆหร อแฉก 4-7 พ ขนาดฝ กกว าง 3-5 เซนต เมตร เปล อกผลอ อนม ส เข ยวสด และม ประส ขาวกระจายท ว แล วค อยๆเปล ยนเป นส ดำ ...

รับราคา

" การลำเลียงน้ำของพืช " จากรากไปสู่ปลายยอด .

โคว ด-19: ไม ได เก ดจากฝ ม อมน ษย เช อโคว ด-19 : โคโรนาไวร ส ท เก ดจากกระบวนการค ดเล อกโดยธรรมชาต ผลการว เคราะห ลำด บสารพ นธ กรรมของเช อโคว ด-19 (SARS-CoV-2) และไวร ส ...

รับราคา

ผักกาดน้ำ ประโยชน์และสรรพคุณ

การนำผักกาดน้ำมาใช้แก้ผิวหนังอักเสบและแผลเรื้อรัง โดยใช้ใบสด 15-20 ใบ ล้างให้สะอาดนำมาโขลกให้ละเอียดผสมเหล้าโรงเล็กน้อย ทาและพอกบริเวณที่ ...

รับราคา

ผักกาดน้ำ ประโยชน์และสรรพคุณ

การนำผักกาดน้ำมาใช้แก้ผิวหนังอักเสบและแผลเรื้อรัง โดยใช้ใบสด 15-20 ใบ ล้างให้สะอาดนำมาโขลกให้ละเอียดผสมเหล้าโรงเล็กน้อย ทาและพอกบริเวณที่ ...

รับราคา

ตะไคร้ ประโยชน์ดีๆ สรรพคุณเด่นๆ และข้อมูลงานวิจัย

ตะไคร งานว จ ยและสรรพค ณ 19ข อ ช อสม นไพร ตะไคร ช ออ นๆ / ช อท องถ น จ กไคร (ภาคเหน อ), คาหอม (ไทใหญ แม ฮ องสอน), ไคร (ภาคใต ), ส งไคร, ห วส งไคร (อ สาน), ห อวอตะโป (กะ ...

รับราคา

ผำ อาหารคนพื้นเมือง เม็ดสีเขียวๆ เล็กๆ .

ผำ หร อไข ผำ ไข แหน หร อไข น ำ ช อภาษาอ งกฤษว า Water Meal เป นพ ชน ำ คล ายตะไคร น ำ เป นเม ดกลมหร อร เม ดเล กๆ เส นผ าศ นย กลาง 0.1-0.2 ม ลล เมตร เท าน นเอง เป นพ ชในวงศ ...

รับราคา

ผำ/ไข่ผำ ประโยชน์ และสรรพคุณไข่ผำ | พืชเกษตร.คอม

ผำ หร อ ไข ผำ (Swamp algae) จ ดเป นว ชพ ชน ำประเภทลอยน ำชน ดหน งท น ยมนำมาประกอบอาหาร อาท แกงไข ผำ ไข เจ ยวไขผำ เป นต น รวมถ งใช ประโยชน เป นอาหารเล ยงส ตว อาท เล ...

รับราคา

สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด - .

กล มพ ชหอม เป นยาบำร งห วใจ กระด งงาไทย ช อว ทยาศาสตร : Cananga odorata Hook.f. & Thomson var. odorata ช อสาม ญ : Ylang-ylang Tree วงศ : ANNONACEAE .

รับราคา

ฝันสลายชาวไร่อ้อย .

แม้อ้อยจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีกฎหมายพิเศษให้การคุ้มครองดูแลเกษตรกรในเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ 70 : 30 นอกจากเกษตรกรจะมีรายได้ขั้นต้นจากการ ...

รับราคา